Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • piirab päringu tulemusi ja ühendab tabeleid;
 • kasutab matemaatilisi, teksti, kuupäeva ja aja, järjestamise ning analüütilisi funktsioone;
 • kirjutab alampäringuid.
Õpingute alustamise tingimused:
 • Omate ligipääsu arvutile ja internetile.
 • Hindate oma arvuti seisukorda ja jõudlust heaks (näiteks mängib see videosid hakkimiseta).
 • Olete valmis panustama ligikaudu 20 tundi oma aega.
 • Omate algteadmisi SQL päringukeelest.

Õppe sisu:

 1. Ülevaade SQL päringukeelest
 2. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
 3. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 4. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
 5. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
 6. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
 7. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
 8. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
 9. Alampäringud
 10. Kokkuvõte, lõputest ja lõputöö.
Lõpetamise tingimused:
 • Koolituste edukaks läbimiseks on vaja kõik testid sooritada 90% ja ülesanded 100% tulemusele.
 • Eduka läbimise korral väljastatakse õppijale tunnistus.
 • Osalise läbimise korral väljastatakse tõend.

SQL e-koolituse algajatele leiate siit.
Algajate ja edasijõudnute koolitused saate korraga läbida siin.