Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
 • kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid;
 • kasutab funktsioone ning väärtus- ja tingimusavaldisi.
 • piirab päringu tulemusi ja ühendab tabeleid;
 • kasutab matemaatilisi, teksti, kuupäeva ja aja, järjestamise ning analüütilisi funktsioone;
 • kirjutab alampäringuid.

Õpingute alustamise tingimused:
 • Omate ligipääsu arvutile ja internetile.
 • Hindate oma arvuti seisukorda ja jõudlust heaks (näiteks mängib see videosid hakkimiseta).
 • Olete valmis panustama ligikaudu 40 tundi oma aega.

Õppe sisu:

 1. Sissejuhatus andmebaasidesse ning SQL päringukeelde
 2. Andmebaasi loomine ja kustutamine ning andmetüübid (DATABASE, CREATE, DROP, CHAR, DECIMAL, INT, DATE)
 3. Tabelite loomine, muutmine ja kustutamine ning andmete sisestamine (USE, IDENTITY, TABLE, INSERT, PRIMARY KEY, UPDATE, DELETE, DROP)
 4. Andmete pärimine, järjestamine ja filtreerimine (SELECT, FROM, ORDER BY, WHERE, BETWEEN, AND, OR, LIKE, IN, IS NULL)
 5. Aliased ja väärtusavaldised ning andmete teisendamine (AS, CAST, CONVERT)
 6. Andmete agregeerimine (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING)
 7. Tabelite sidumine (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN)
 8. Tingimusavaldiste koostamine (CASE WHEN, THEN, ELSE, END)
 9. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine (VIEW, ALTER, DROP)
 10. Algtaseme kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edasi liikumiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.
 11. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
 12. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 13. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
 14. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
 15. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
 16. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
 17. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
 18. Alampäringud
 19. Kesktaseme kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. 
Lõpetamise tingimused:
 • Koolituste edukaks läbimiseks on vaja kõik testid sooritada 90% ja ülesanded 100% tulemusele.
 • Eduka läbimise korral väljastatakse õppijale tunnistus.
 • Osalise läbimise korral väljastatakse tõend.

Kui puudub soov läbida kaks taset korraga, siis SQL e-koolituse algajatele leiate siit ja edasijõudnutele siit.